Ingangsdatum: 10 januari 2006
Gewijzigd: 2 oktober 2018

Privacy en Cookiebeleid

Gelieve zorgvuldig door te lezen.

CBRE Group, Inc., en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “CBRE”, “we”, “wij” of “ons”), erkennen het belang van uw privacy. Ons Privacy- en Cookiebeleid is opgesteld om u te helpen begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verzamelen, gebruiken en veiligstellen wanneer u gebruikmaakt van één van onze internationale openbare websites (gezamenlijk de “Website”). Wij beschrijven ook hoe u contact met ons kunt opnemen over privacy gerelateerde zaken.

A. Privacybeleid

1. Inleiding

2. Aanpassingen en wijziging

3. Op welke wijze verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

4. Welke (categorieën) Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

5. Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens?

6. Informatie van derden

7. Persoonsgegevens die wij delen

8. Internationale doorgifte & Privacy Shield

9. Beveiliging

10. Uw rechten

B. Cookiebeleid

1. Hoe gebruiken wij cookies

2. Tracking Cookies

3. Cookies vermijden en uitschakelen

C. Contact

A. 
Privacybeleid

1. Inleiding
In deze Privacyverklaring “(“Privacyverklaring”) leest u hoe CBRE uw persoonsgegevens, die het verkrijgt via deze Website, verzamelt, verwerkt en gebruikt. Onze Privacyverklaring is geen overeenkomst, maar maakt onderdeel uit van de ”Terms of Use” welke u tevens aantreft op deze website.2.     Aanpassingen en wijziging

2. Aanpassingen en wijziging
Privacy beleid zal voortdurend worden getoetst en aangepast in lijn met nieuwe technologieën, bedrijfspraktijken en de behoeften van onze klanten. Wij behouden ons het recht voor om, op elk gewenst moment, naar eigen oordeel, in de loop der tijd (delen van) deze Privacyverklaring te wijzigen of te updaten, vanwege veranderlijke wet- en regelgeving of veranderingen in onze services of producten. Tenzij het een wijziging van ondergeschikt belang betreft, zullen wij ons inspannen u tijdig van deze wijziging op de hoogte te stellen per e-mail of via een algemene kennisgeving op de homepage van deze Website. Bezoekers van de Website worden aangemoedigd om het de Privacyverklaring van tijd tot tijd te controleren op updates. 

3. Op welke wijze verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw (Persoons)gegevens op verschillende manier, bijvoorbeeld:

 • Via de Website
  • Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt op de Website, of informatie bij ons opvraagt zoals bijvoorbeeld één van onze research rapporten.
 • Via cookies en vergelijkbare technologieën
  • Ook verzamelen wij uw Persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Lees hier meer over in ons Cookiebeleid hieronder.

4. Welke (categorieën) persoonsgegevens verzamelen wij van u?

• Contactgegevens (zoals naam, (post-)adres, e-mailadres of telefoonnummer)
• Professionele informatie (zoals functietitel, afdeling en naam van de organisatie)
• Accountinformatie
• Inschrijvingsinformatie
• Gebruikersnaam en wachtwoord
• Betaalrekeninginformatie
• (Persoons)gegevens die u verstrekt (zoals uw arbeidsverleden en opleidingsachtergrond, opmerkingen, antwoorden op vragen)
• Unieke identificatiecode van mobiel apparaat Informatie over geografische locatie
• Informatie over uw gebruik van onze websites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 5. Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

i) Communicaties met u – Zakelijke relaties: 
Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als u zichzelf op enige andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij kunnen dergelijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen over de aanbiedingen of diensten waarin u interesse heeft getoond. Daar waar wij ons beroepen op uw toestemming, zullen wij u wensen respecteren wanneer u aan ons kenbaar maakt dat u niet meer wilt dat wij deze informatie gebruiken om nader contact met u op te nemen (door naar onze afmeldprocedure te gaan die hieronder wordt beschreven).

ii) Contact per e-mail of via ons contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail of ons contactformulier, zullen wij de door u verstrekte gegevens (waaronder e-mailadres, naam en telefoonnummer) opslaan om uw vragen te kunnen beantwoorden. Mochten wij op het contactformulier gegevens opvragen die niet vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze opgevraagd worden, dan zullen wij deze ten alle tijden markeren als optioneel. Deze informatie wordt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming ex. artikel 6 lid 1a van de AVG, verzocht en zullen wij gebruiken om uw verzoek te concretiseren om een betere service aan te kunnen bieden. 

iii) Nieuwsbrief
Met uw toestemming op grond van artikel 6 lid 1 a AVG kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief en blijft u up-to-date over het laatste nieuws omtrent onze producten en diensten. Voor het verwerven van deze toestemming maken wij gebruik van een opt-in procedure. Dit betekent dat nadat je je hebt geregistreerd, we je een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen.
 

Daarnaast slaan we uw IP-adres en de tijd van registratie en bevestiging op om achteraf te kunnen bewijzen dat er toestemming is gegevens voor de gegevensverwerking, en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.

Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is ‘toestemming’, ex. artikel 6, lid 1 a AVG

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief middels de optie 'uitschrijven' die onder elke nieuwsbrief vermeld staat.

iv) Andere toepassingen:

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verwerven ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmaken en beheren van websiteaccounts en om in staat te kunnen zijn om op uw vragen te reageren. Indien u interesse heeft getoond in een dienstverband bij CBRE, zullen wij op basis van uw toestemming uw (Persoons)gegevens verwerken om deze interesse te evalueren en om eventueel contact met u op te nemen. Deze (Persoons)gegevens worden zonder nadere toestemming tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard.
 • Voor het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicaties; het bepalen van de doeltreffendheid en het optimaliseren van advertenties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en ander digitale bedrijfsmiddelen; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale bedrijfsmiddelen).
 • Het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens en het voorbereiden en verschaffen van verzamelde gegevensrapporten waarop geanonimiseerde en gepseudonimiseerde informatie staat zoals opgenomen in artikel 89 AVG;
 • Het opleggen van onze Terms of Use of andere wettelijke rechten;
 • Zoals vereist onder geldende Europese wet- en regelgeving.

Indien wij uw informatie op een andere manier dan hier bovenbeschreven gebruiken, zullen wij u, voorafgaand het verzamelen van de gegevens, informeren.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na afloop van deze termijn worden verwijderd, tenzij anders vermeld. Sommige persoonsgegevens zullen wij langer bewaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld geldt voor de gegevens die wij zeven jaar voor de Belastingdienst dienen te bewaren.

6. Informatie van derden
Wanneer u deze website bezoekt kunt u via bepaalde links of acties doorklikken naar websites van derden partijen. Sommige van deze derden kunnen bepaalde informatie met ons delen die u aan hen heeft verstrekt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.  

Onderhevig aan de geldende wetgeving, kunnen wij de gegevens die wij van derden ontvangen aan uw gegevens koppelen voor analyse- en marketingdoeleinden. 
 

7. Persoonsgegevens die wij delen

Wij zullen uw (Persoons)gegevens in beginsel niet doorgeven aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn of de doorgifte van (Persoons)gegevens nodig is om de opdracht uit te voeren, u uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze doorgifte, of wij hiertoe een legitiem belang hebben. Indien wij uw (Persoons)gegevens delen met derden, dan zullen wij dit enkel doen indien noodzakelijk voor een bepaald doeleinde en zal CBRE er zorg voor dragen dat zij hier vertrouwelijk en conform toepasselijke privacy wet- en regelgeving mee omgaat. Zo zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en heeft CBRE met alle derden die namens CBRE-persoonsgegevens van u verwerken afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen om de eventueel aanwezige privacy risico’s te beperken.

CBRE kan, in lijn met de geldende privacy wet- en regelgeving, uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die namens ons diensten verleent en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Met alle derden zal CBRE afspraken maken over de te treffen beveiligingsmaatregelen

We hechten veel waarde aan het verwerken van uw gegevens in de EU / EER. Het kan echter gebeuren dat we serviceproviders gebruiken die gegevens verwerken buiten de EU / EER. In deze gevallen zorgen we ervoor dat de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming ontvangt voordat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Hiermee wordt bedoeld dat via EU-standaardcontracten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-privacy shield, een gegevensbeschermingsniveau wordt bereikt dat vergelijkbaar is met normen binnen de EU.

8. Internationale doorgifte & Privacy Shield

We hechten veel waarde aan het verwerken van uw gegevens in de EU / EER. Het kan echter gebeuren dat we serviceproviders gebruiken die gegevens verwerken buiten de EU / EER. In deze gevallen zorgen we ervoor dat de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming ontvangt voordat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Hiermee wordt bedoeld dat via EU-standaardcontracten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-privacy shield, een gegevensbeschermingsniveau wordt bereikt dat vergelijkbaar is met normen binnen de EU.

 1. Privacy Shield certificering: 

CBRE voldoet aan het EU-US Privacy Shield kader en het Swiss – US Privacy Shield kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel ten aanzien van persoonsgegevens die worden verzameld door bij CBRE aangesloten bedrijven of zakelijke klanten gevestigd in de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland en overgedragen aan CBRE, Inc. en aan zijn in de Verenigde Staten gevestigde aangesloten bedrijven waarin het een 100% belang heeft, waaronder CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (Puerto Rico Employees), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC, en CBRE Technical Services, LLC in de Verenigde Staten (“CBRE US”). Dit Privacyverklaring geldt als aanvulling op de gegevensbeschermingskennisgevingen die klanten en klantencontracten kunnen hebben ontvangen. CBRE heeft aan het Ministerie van Handel bevestigd dat het zich houdt aan de Privacybeschermingsbepalingen van kennisgeving, keuze, rekenschap voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking tot het doel, toegang, beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Indien er een strijdigheid is tussen de voorwaarden van dit Privacyverklaring en de Privacy Shield-bepalingen, zullen de Privacybepalingen gelden. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om ons certificaat te zien, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/. CBRE is onderworpen aan onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission omdat het verband houdt met handhaving van de Privacy Shield-vereisten.

Onafhankelijk beroep van klachten over Privacy Shield
 
Conform de bepalingen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield, zet CBRE zich in om klachten over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU met vragen of klachten inzake het Privacy Shield-beleid, moeten eerst contact opnemen met CBRE op: [email protected].

Verder verbindt CBRE zich ertoe onopgeloste Privacy Shield-klachten door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve partij in geschillenbeslechting die is gevestigd in de Verenigde Staten. Indien u geen tijdige kennisgeving van ons ontvangt over uw klacht, of indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met of gaan naar www.jamsadr.com voor meer informatie of voor het indienen van een klacht. De diensten van JAMS worden kosteloos aan u verstrekt. U heeft onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een beroep te doen op een bindende arbitrage voor klachten ten aanzien van Privacy Shield-naleving die niet door JAMS wordt opgelost. Voor aanvullende informatie over bindende arbitrage, gaat u naar: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

9. Beveiliging

CBRE streeft ernaar de beveiliging van uw persoonsgegevens en uw keuzes voor het beoogde gebruik te beschermen. Tijdens het versturen van uw gevoelige informatie (zoals credit card gegevens) maken wij altijd gebruik van een beveiligde verbinding, door gebruik te maken van secure socket layer technology (SSL). Wij slaan uw persoonsgegevens op een beveiligde server op en beschermen deze zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, vernietiging, gebruik, modificatie of openbaring.

Hoewel wij commercieel redelijke beveiligingsvoorzorgsmaatregelen nemen (en vereisen dat onze externe dienstleveranciers dit ook doen) ten aanzien van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen op de Website, kunnen wij door de open aard van het internet niet garanderen dat uw persoonsgegevens opgeslagen op onze servers, of overgedragen naar en van een gebruiker, volledig vrij is van onbevoegde toegang.

10. Uw Rechten
 1. Algemene rechten

U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, verzet tegen verwerking en dataportabiliteit. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze op elk toekomstig gewenst moment intrekken. Om een beroep te doen op één van uw andere rechten onder de AVG, kunt u hiervoor een verzoek indienen via CBRE’s portal voor rechten van gegevensbetrokkenen en indien u gevestigd bent in Nederland kunt U contact met ons opnemen via:

(a) per telefoon, op +31 20 626 2691; (b) door de instructies voor afmelden of uitschrijven te volgen die staan vermeld in de tekst van elke marketing e-mail van ons; (c) door ons hierover een e-mail te sturen aan [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel te schrijven, of (d) per post, bericht aan CBRE, B.V., Gustav Mahlerlaan 405, 1082 MK, Amsterdam, ter attentie van: Legal & Compliance.

Richtlijnen voor het indienen van een AVG-verzoek voor gegevensbetrokkenen zijn te raadplegen via het DSR Portal.

 • Andere delen van Europa, Midden-Oosten of Afrika

Indien u bent gevestigd in andere delen van Europa, het Midden-Oosten of Afrika, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “delete” in de onderwerpregel te schrijven.

 • Azië-Pacific

  Indien u bent gevestigd in Azië of de Pacific, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “delete” in de onderwerpregel te schrijven.

 • Verenigde Staten

Indien u bent gevestigd in de Verenigde Staten kunt u contact met ons opnemen: (a) per telefoon, op +1 877 227 3330; (b) per fax, op +1 212 6187085; (c) door de instructies voor afmelden of uitschrijven te volgen die staan vermeld in de tekst van elke marketing e-mail van ons; (d) door ons hierover een e-mail te sturen aan [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “delete” in de onderwerpregel te schrijven, of per post, bericht aan CBRE Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654 ter attentie van: Global Director, Data Privacy.

Uw keuze om geen nieuwsbrieven of promotie- en marketingcorrespondentie van ons te ontvangen, zal niet: (i) uitsluiten dat wij via e-mail of op andere wijze met u corresponderen over uw bestaande of vroegere relatie met ons, en (ii) uitsluiten dat wij, inclusief onze werknemers, opdrachtnemers, agenten en andere vertegenwoordigers toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze inzien tijdens het onderhouden en verbeteren van de Website.

 1. Bezwaar maken tegen of afmelden van directe marketing:

  U kunt zich afmelden voor of bezwaar maken tegen directe marketing van ons; of een correctie aanvragen of bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld, door hiervoor een schriftelijk verzoek te sturen naar (a) [email protected][A2] cbre.com of (b)[email protected] of (c) [email protected] indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, of (d) [email protected] indien u bent gevestigd in Azië Pacific.

 2. Onafhankelijk beroep voor klachten over Privacy Shield:

Informatie over een onafhankelijk beroep voor klachten over Privacy Shield vindt u hierboven.

B. Cookiebeleid - Automatische verzameling van gegevens

Wanneer u onze website bezoekt worden er cookies opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser (het programma waar u internet mee bezoekt, waaronder bijv. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari) op uw harde schijf worden bewaard om informatie te verstrekken aan de instantie die deze cookie instelt. Cookies bevatten geen virussen en vormen dan ook geen risico voor de gebruiker van de website maar dienen enkel om een betere service aan te kunnen bieden. Zo gebruiken wij cookies om u te identificeren bij vervolgbezoeken om te voorkomen dat u bij ieder bezoek opnieuw moet inloggen. Deze zogeheten ‘functionele cookies’ vallen buiten de Cookiewet om.

Naast functionele cookies plaatsen we ook niet-functionele cookies, zogeheten analytische cookies. Analytische cookies geven inzicht in het websitegebruik. Mocht u de geplaatste cookies wensen te verwijderen, dan zouden kunt u dit doen door de instellingen van uw browser aan te passen. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen kunt u kijken op de website van AllAboutCookies.

 1. Hoe gebruiken wij cookies
 1. Hoe wij cookies gebruiken:

Wanneer u onze Website bezoekt, maken wij gebruik van cookies om vast te stellen dat u een geldige gebruiker bent, om ervoor te zorgen dat niemand anders tegelijkertijd kan inloggen op uw account vanaf een andere computer en om ons te helpen u beter van dienst te zijn op basis van uw registratievoorkeuren. Wij kunnen ook cookies gebruiken voor het faciliteren van promoties en vragenlijsten die wij verstrekken.


 1. Cookies worden niet gebruikt voor het opslaan van gevoelige gegevens:

  De cookies die wij gebruiken, slaan geen gevoelige persoonsgegevens op zoals uw adres, uw wachtwoord of uw creditcardgegevens.

 2. De belangrijkste cookies die wij gebruiken:

Hieronder een lijst met de belangrijkste cookies die wij gebruiken en de redenen waarvoor wij ze gebruiken:

Type cookie

Naam

Doel

Aflooptijd

Sessiebeheer

Portaal

Slaat informatie op die betrekking heeft op uw inloggen

Wanneer u uw browser sluit

Sessiebeheer

ORA_EX_SESSION

Slaat informatie op die betrekking heeft op uw inloggen

Wanneer u uw browser sluit

Voorkeurstaal

NLS_LANGUAGE

Slaat uw voorkeurstaal op voor het bekijken van content. Wordt standaard ingesteld op de taal van uw webbrowser.

1 jaar

Analyses

_utma

Wordt gebruikt om anonieme gegevens over uw bezoek te registreren. Deze informatie gaat in verzamelde vorm naar ons Google Analytics-account. Wij delen deze gegevens op geen enkele wijze.

2 jaar

Analyses

_utmb

Zelfde als hierboven.

30 minuten

Analyse

_utmc

Zelfde als hierboven.

Wanneer u uw browser sluit

Analyses

_utmv

Zelfde als hierboven.

Direct

Analyses

_utmz

Zelfde als hierboven.

6 maanden

Analyses

MF_gebruiker

Deze cookie stelt voor analysedoeleinden vast of de gebruiker terugkeert of de website voor de eerste keer bezoekt. Dit wordt eenvoudigweg gedaan via een ja/nee-schakelaar - er wordt geen verdere informatie over de gebruiker opgeslagen.

90 dagen

Analyses

_GA

Zorgt ervoor dat webanalyses unieke gebruikers kunnen identificeren in browsersessies, maar het kan geen unieke gebruikers bij verschillende browsers of apparaten identificeren.

90 dagen

Analyses

_Gid

Zorgt ervoor dat webanalyses unieke gebruikers kunnen identificeren in browsersessies, maar het kan geen unieke gebruikers bij verschillende browsers of apparaten identificeren.

90 dagen

Analyse

SC_ANALYTICS_

GLOBAL_COOKIE

Herkent herhaalbezoeken van één anonieme gebruiker op meerdere CBRE-websites.

1 jaar

Prestatie

Adrum

Prestatiecookie voor technisch toezicht op de serverbelasting

Bij het sluiten van de sessie

Prestatie

ASP.NET_SessionId

Verzamelt en rapporteert niet-identificeerbare informatie in verzamelde vorm, die gebruikt kan worden om te rapporteren over de prestatie op de website en om inzichten te verschaffen over hoe de website momenteel wordt gebruikt en hoe dit kan worden verbeterd.

1 jaar

Status gebruikerslogin

GRG_jwtToken

Stelt vast of een gebruiker is ingelogd op de CBRE Global Research Gateway. De login houdt 90 dagen stand of tot de gebruiker uitlogt

90 dagen

Status gebruikerslogin

auth_id_token

Stelt vast of een gebruiker bevoegd is middels Single Sign On en in staat is om CBRE Research te downloaden

90 dagen

Tabel 1


2. Tracking Cookies

Voor marketing- en advertentiedoeleinden gebruiken wij zogenaamde Tracking Cookies. Deze cookies stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren en informatie beter op uw wensen af te stemmen, bijvoorbeeld om vast te stellen of berichten zijn geopend, en op welke links er is geklikt. Dergelijke informatie wordt enkel in geaggregeerde vorm verzameld is leidt niet direct niet-persoonlijk identificeerbaar en wordt in geaggregeerde vorm verzameld waardoor deze niet meer direct tot de gebruiker kunnen leiden.

Daarnaast maken wij gebruik van externe partijen die ons te helpen bij het volgen en optimaliseren van de activiteit op onze Website. Deze externe partijen maken gebruik van tijdelijke cookies en/of Website bakentechnologie om deze vorm van volgen te faciliteren, maar de gegevens worden niet gevolgd op een persoonlijk identificeerbare wijze. Derden waarvan de producten of diensten toegankelijk zijn op onze Website kunnen ook gebruikmaken van cookies, en wij adviseren u om hun Privacyverklaring te controleren op informatie over hun cookies en andere privacy praktijken.

3. Cookies vermijden en uitschakelen

Het gebruik van cookies op deze Website vermijden: Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken op uw apparaten, moet u voordat u op onze Website gaat navigeren, eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de opgeslagen cookies in uw browser die verband houden met deze Website verwijderen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om de cookies niet te accepteren.

Verder gebruik van cookies uitschakelen en voorkomen: U kunt op elk gewenst moment cookies van deze Website beperken, blokkeren of verwijderen door de configuratie van uw browser te wijzigen. Hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies, vindt u op de website van AllAboutCookies. Op deze website kunt u ook vinden hoe u uw cookie instellingen kan aanpassen in de meest voorkomende browsers. Het menu “Help” van uw browser kan hierbij ook nog aanvullende informatie verschaffen.

C. Contact

Het staat u altijd vrij contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over het Privacybeleid van onze organisatie.

U kunt contact met ons opnemen, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een brief te schrijven naar CBRE B.V., Gustav Mahlerlaan 405, 1082MK, Amsterdam ter attentie van: Legal & Compliance.

 1. Bezoekers in Nederland

Indien u gevestigd bent in Nederland heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u niet tevreden bent met onze privacy praktijken. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

 1. Bezoekers in overige delen van Europa, het Midden-Oosten of Afrika:

Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] of schrijven naar St. Martins Court, 10 Paternoster Row, Londen EC4M 7HP, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van: EMEA Director, Data Privacy.

 1. Bezoekers in Azië of de Pacific:

  Indien u bent gevestigd in Azië of de Pacific, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] of een brief schrijven naar 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipijnen 1227, ter attentie van: APAC Senior Manager, Data Privacy.

 2. Bezoekers in de Verenigde Staten:

Indien u bent gevestigd in de Verenigde Staten, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] of door een brief te schrijven naar 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, ter attentie van Global Director, Data Privacy